Uppmärksamma NPF hos äldre

Attention har medverkat i NSPH:s svar på betänkandet ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21”.

Vi har särskilt lyft att det är få äldre som har blivit utredda och fått en NPF-diagnos, vilket innebär att äldre kan leva med neuropsykiatriska svårigheter utan att de är kända för omgivningen. Detta ställer krav på att personalen behöver vara särskilt uppmärksam dessa symptom hos äldre, så att stöd och bemötande ska bli så bra som möjligt och för att den äldre också ska kunna få rätt behandling av vården.

Läs hela remissvaret här>