Postiva till förslag om minskat tvång mot barn i psykiatrisk tvångsvård

Attention skickade nyligen in remissvar till regeringen över betänkandet ”För barnets bästa. Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.”

I svaret kan man läsa att  Attention välkomnar flera av förslagen som handlar om att minska tvånget. Vi ser mycket positivt på ett inrättande av ett nationellt kunskapscentrum för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård för barn, inrättandet av ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan samt en vidareutbildning för verksamhetschefer och chefsöverläkare som bedriver psykiatrisk tvångsvård för barn, liksom förslag som stramar upp de olika tvångsåtgärderna. Vi välkomnar också förslaget som innebär att barn inte får vårdas med vuxna. Vi tror sammantaget att utredningens förslag kommer att minska antalet tvångsåtgärder och att kontrollen och insynen kommer förbättras avsevärt.

Förslag på hur utredningen kunde förbättras

Vi hade emellertid önskat att utredningen gått längre i vissa avseenden. Till exempel behöver vi få in kompetens och metoder som radikalt minskar behovet av tvångsåtgärder och på sikt utmönstrar, vissa tvångsåtgärder såsom bältesläggning som idag skapar trauman för många. För det behövs en handlingsplan. Vi tycker att föreslagna åtgärder behöver kompletteras med ett kompetenslyft som avser psykiatrisk vård av barn och unga. Med kunskap om autism och ADHD, självskadebeteende och ätstörningar, bemötande, pedagogiska metoder, AKK, lågaffektivt bemötande, Studio III med mera kan tvångsåtgärderna undvikas och förebyggas. Det är mycket viktigt att all behandling alltid tar hänsyn till eventuell funktionsnedsättning. Tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar och bemötande måste finnas hos personalen, men också i form av tillgång till expertstöd. Särskilda insatser måste också till för att fånga upp felbehandlade och underdiagnostiserade flickor med t.ex. autism eller ADHD.