Policy och riktlinjer vid samarbete och bidrag

Vi som jobbar för Attention behöver större resurser för att kunna bli den effektiva organisation vi vill vara. Samtidigt vill vi vara fristående. Både våra medlemmar och samhället har stora förväntningar på oss, samtidigt som de statliga bidrag vi får successivt har urholkats. Alla gåvor är därför värdefulla.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

Du kan läsa mer här om vårat arbete och vad ditt bidrag kommer användas till.

Policy för samverkan och sponsring

Policyn har tillkommit för att skapa en tydlighet kring förbundets inkomster och kunna bemöta den debatt som då och då blossar upp om det olämpliga med sponsring. Våra ekonomiska intäkter kommer för närvarande från:

  • Medlemsavgifter
  • Bidrag från Socialstyrelsen
  • Egen försäljning från böcker, material m.m.
  • Projektmedel
  • Partner/samverkansbidrag
  • Gåvor från enskilda, organisationer eller företag

Riktlinjer och syfte

Syftet med policyn är att utgöra ett stöd vid utformning av samarbetet, så att det tydligt framgår vad samarbetet omfattar och att parterna i övrigt är oberoende i förhållande till varandra. Samverkan med andra organisationer utgår från att båda parter stärks av det gemensamma kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Samarbetet skall planeras gemensamt och genomföras i enlighet med ett skriftligt avtal eller överenskommelse som beskriver innebörden och omfattningen av samarbetet. Attentions och samarbetsorganisationens namn och logotyp får användas endast under förutsättning att det godkänts av respektive organisation i förväg.

Exempel på aktiviteter

  • Kunskapsspridning via framtagande eller utbyte av informations- och utbildningsmaterial, föreläsningar, seminarier m.m.
  • Gemensamma utvecklingsprojekt som kan förbättra vård, stöd och behandling inklusive förebyggande insatser och framtagande av kvalitetskriterier
  • Utveckling av hjälpmedel

Avtal har gjorts bland annat med myndigheter, vårdgivare, vårdföretag och Hjälpmedelsinstitutet i dessa frågor.

Myndigheter, företag och andra organisationer

Attention har samverkat med utvecklingsinriktade krafter sedan starten. Främst är det andra ideella organisationer inom Handikappförbunden och enheter inom vården såsom BUP-kliniker, skolor och specialistmottagningar. Arvsfonden har spelat en viktig roll för möjligheten att bedriva utvecklingsprojekt. En breddning av våra partners har skett successivt och omfattar nu också KIND på Karolinska institutet, Kriminalvården,  Specialpedagogiska skolmyndigheten, ABF, Frösunda, Stiftelsen Activa, Hjälpmedelsinstitutet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), Swedbank,  och många fler.

Särskilda restriktioner gäller läkemedelsföretag

I förbundets uppbyggnadsskede tog förbundet emot sponsring från de två stora läkemedelsföretagen inom vårt område. De avtal som slöts i samband med detta garanterade fullt oberoende från vår sida, men har ändå kritiserats. I media framställer bl.a. scientologanknutna organisationen KMR vår verksamhet som sponsrad av läkemedelsbolag, vilket inte stämmer. Förbundet har inte sedan år 2004 tagit emot några bidrag av läkemedelsföretag. I samband med ett projekt samfinansierades år 2006 två CD-skivor av Attention, Stockholms läns landsting och ett läkemedelsföretag, vilket angavs på omslaget.