Remissvar om ökad NPF- kunskap i skolan

Vi anser att remissen”Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter”  innehåller mycket viktiga förslag för eleverna i den svenska skolan, men Attention känner också en viss oro kring målen och tolkningen av vissa formuleringar.

Eftersom behovet av ökad kunskap är omfattande även bland de vanliga lärare som möter eleverna, saknar vi förslag som handlar om att göra kunskap om NPF till ett obligatoriskt inslag i den vanliga lärarutbildningen. Sådan kunskap behöver också finnas i rektorsutbildningen. Vi ser också ett behov av att en kompetensutvecklingsinsats genomförs bland de specialpedagoger och speciallärare som redan finns i våra verksamheter.

Med skrivningen ”kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter” ser vi en risk att det kan uppstå tveksamhet kring hur NPF förmedlas och att det ger legitimitet åt att ifrågasätta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller hitta andra förklaringar till barns symptom och svårigheter med konsekvens att adekvat stöd inte sätts in i ett tidigt skede.

Läs hela remissvaret här>