Många lagöverträdare har sannolikt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att deras beteende ska kunna påverkas på ett sätt som gör skillnad, behöver eventuell NPF identifieras. Det behöver förtydligas i kunskapsstöd om riskfaktorer- och skyddsfaktorer gällande unga med normbrytande beteende. BBIC behöver också kompletteras med ett screeningsverktyg så att neuropsykiatrisk och annan psykiatrisk problematik inte missas. Det har Attention framhållit i remissvar till Socialstyrelsen.

I tidigare remissvar som handlat om stöd till socialtjänsten i arbetet med unga lagöverträdare, har Attention tryckt på att socialtjänsten behöver tidigt uppmärksamma eventuella funktionsnedsättningar. Kunskap om dessa behöver överföras till polis och rättsväsende i ett tidigt skede så att utredning, rättsprocess, insatser och påföljd får förutsättningar att bli adekvata och rättvisa.

Nu har Attention också gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till ”Kunskapsstöd om risk- och skyddsfaktorer för att identifiera, utreda och bedöma behov för barn och unga med normbrytande beteende”. Även här har vi framhållit vikten av att eventuell NPF identifieras, så att socialtjänsten får rätt förklaringsmodell och kunna påverka barnets beteende på ett sätt som gör skillnad.

Eftersom sannolikt en stor andel av de unga lagöverträdare som socialtjänsten möter har neuropsykiatriska svårigheter, har vi uttryckt både kritik och oro över att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte beskrivs och förklaras på ett sätt som beaktar även det biologiska perspektivet. Vi är också kritiska till att psykiatrisk samsjuklighet och behovet av samverkan med exempelvis vården inte får större plats.

Slutligen har vi föreslagit att Socialstyrelsen kompletterar BBIC med ett screeningverktyg för att identifiera NPF och annan psykiatrisk problematik, och att det innefattas inom ramen för BBIC-paketet. Vår erfarenhet är att BBIC (som lyfts ofta i förslaget till kunskapsstöd) inte är ett tillräckligt instrument för att uppmärksamma NPF och stödja vår målgrupp.

Läs hela remissvaret här>>