Nu är sommarlovet slut och det är åter dags att återgå till skolan. En ny undersökning gjord av Attention med över 5 500 svarande, visar att 65 procent av alla elever med NPF känner stor eller ganska stor oro inför terminsstarten. För deras föräldrar är siffran hela 75 procent. Attention uppmanar nu huvudmän, skolledare och huvudmän att agera för en förändring!

Oron eleverna känner inför beror bland annat på avsaknad av anpassningar, bristande stöd, stökig skolmiljö, konflikter med klasskompisar och lärare och mobbing. Vi ser också att bristerna i skolan får förödande konsekvenser för elevens psykiska mående och självkänsla. Drygt hälften har en hög skolfrånvaro och skolan har sällan en plan för att få dem tillbaka på heltid igen. I enkäten ser vi också vilka förödande effekter barnens svårigheter får för hela familjen, allra tydligast på mammorna.

Alarmerande resultat från rapporten

Det finns flertalet siffror i enkäten som är anmärkningsvärda. Nedan har vi valt ut några av de frågor som är mest talande för hur pass illa många elever med NPF har det i skolan idag.

 • Möts av bristande kunskap om NPF i skolan (67%)
 • Får inte det stöd och anpassningar som eleven behöver och har rätt till (73%)
 • Plågas av en stökig miljö i skolan (52%)
 • Är, eller har varit utsatt för mobbing i skolan (28%)
 • Får sänkt självkänsla av skolan (78%)
 • Upplever psykisk ohälsa p.ga skolan (68%)
 • Vill inte gå till skolan (64%)
 • Har hög skolfrånvaro (48%)
 • Skola har inte en utarbetad plan för att få tillbaka eleven på heltid (75%)
 • Föräldrar upplever en sämre psykiska hälsa p.g a att det inte fungera i skolan (71%)
 • Föräldrar har gått ner i arbetstid för att kunna stödja barnet i skolan (42%)

Attentions förslag på förändring

– Resultatet i enkäten är en väckarklocka för hela skolsverige om att förändring är nödvändig. I slutet av rapporten lämnar vi nedanstående förslag som om de genomförs radikalt kan förbättra skolsituationen för väldigt många elever, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

 • Fördjupad kunskap om NPF till alla lärare, även dem som redan genomgått sin lärarutbildning.
 • Dags för skolan att ge varje elev med NPF det stöd hen har rätt att få. Skolan ska ta ett stort ansvar för att så tidigt som möjligt upptäcka NPF-problematik och sätta in nödvändiga åtgärder.
 • Elevhälsan ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling.
 • En utarbetad strategi för hur övergångar mellan de olika stadierna sker på ett tryggt och säkert sätt för både elever och deras föräldrar.
 • Skolan bör ta ett större ansvar för den sociala interaktionen utanför klassrumsmiljön. Även i högre årskurser. En satsning med fokus på mobbing och elever med NPF bör initieras.
 • Bättre samverkan mellan BUP och skola och andra aktörer.
 • Bättre samordning inom skolan. Föräldrarna ska inte behöva dra det lasset också.
 • Stor satsning på psykisk ohälsa och skolfrånvaro. Varenda skola bör ha en plan för hur de får tillbaka elever som har hög frånvaro från skolan.
 • Skolan ska samverka med elev och vårdnads- havare och se dem som viktiga resurser i arbetet med att anpassa skolan efter elevens förutsätt-ningar.
 • Att skolhuvudmännen tillsätter de resurser och ger de förutsättningar som krävs för att få leva upp till de rättigheter som uppställs i skollagen och övriga regelverk.