Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet att personer med NPF löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. Men vår undersökning visar att ett gott ledarskap och en tydlig organisation har extra stor betydelse för den här gruppen.

Enkäten besvarades av 1071 personer. Den stora majoriteten, 81 procent, har diagnosen adhd/add och därefter kommer autismspektrumtillstånd med 38 procent. De flesta förvärvsarbetar antingen heltid, 41 procent, eller deltid, 26 procent och den genomsnittliga utbildningsnivån är hög, 68 procent har en eftergymnasial utbildning.

Undersökningen innehåller många anmärkningsvärda faktum, bland annat:

Tillgång eller nackdel?

Bara 30 procent upplever sin NPF-diagnos som en tillgång på jobbet. Man nämner då sådant som förmåga att se mönster i stora mängder information, förmåga att hyperfokusera och se detaljer som andra lätt missar. Men förmågorna kan lätt vändas till sin motsats om man har svårt att avgränsa sig eller prioritera bland olika arbetsuppgifter. Det som framkommer tydligt är att diagnosen både kan vara en tillgång och en nackdel beroende på arbetsuppgifter och förutsättningar. Många uttrycker att svårigheterna ofta förstärks vid brister i förståelse från omgivningen och att detta leder till att diagnosen uppfattas vara en nackdel men med bra ledarskap och rätt anpassningar ses funktionsnedsättningen och de positiva egenskaper den för med sig som en tillgång.

Utmaningar

Mer än 30 procent har mötts av negativa attityder från arbetsgivaren och 31 procent har utsatts för mobbing och trakasserier på sin arbetsplats. Nästan 15 procent har en eller flera gånger blivit uppsagda på grund av sin funktionsnedsättning.

Med tanke på det är det inte konstigt att bara hälften berättar om sin NPF-diagnos för chefer eller kollegor. Nästan 20 procent skulle dock vilja berätta, men tvekar. Att man väljer att inte berätta beror på en oro för att bli uppfattad annorlunda eller bedömd utifrån förutfattade meningar om diagnosen. Många uppger också att det saknas kunskap om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen medför och vilka anpassningar som kan vara lämpliga.

Störst utmaning för de svarande är stress, tätt följt av en rörig och otydlig arbetsmiljö. Många anger också att den fysiska arbetsmiljön med hög ljudnivå och för många intryck är påfrestande. Otydlig ledning och styrning gör det också svårare att orka med jobbet. I fritextsvaren återkommer berättelser om perioder av utmattning och sjukskrivning och svårigheter att orka jobba 100 procent utifrån de förutsättningar som idag finns på arbetsmarknaden.

Åtgärder som behövs

Många personer med NPF har utsatts för negativa attityder och fördomar på grund sin diagnos. Det leder till att man väljer att dölja sin diagnos och går därför miste om både förståelse och stöd, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Det är olyckligt för både individen, arbetsgivaren och samhället när den arbetskraft som kan och vill arbeta inte får möjlighet.

Foto: Caroline Andersson

Vi arbetar för att undanröja de hinder vi ser och lyfter i rapporten fram följande åtgärder:

  • Öka kunskapen om NPF bland arbetsgivare, fackliga organisationer och rekryterare. En större förståelse för de individuella skillnaderna är avgörande för att arbetsmarknaden ska kunna nyttja all den kompetens som finns.
  • Arbetsgivare måste få bättre stöd i form av ersättning, kunskap, utbildning och information om hur de kan stötta sina medarbetare.
  • För att skapa ett mer hållbart arbetsliv bör stödinsatser samt studie- och yrkesrådgivning kunna följa individen och ges även mitt i arbetslivet utifrån när behov som uppstår och inte som nu endast vid nyanställningar.
  • Arbetsmarknaden ska kunna erbjuda ett flexiblare arbetsliv med ökade möjlighet till individuell anpassning av arbetstid, rutiner och arbetstempo.
  • De stödinsatser och hjälpmedel som finns ska bli mer kända både för arbetsgivare och arbetstagare, så att de kan användas i ökad utsträckning.

Läs rapporten här

Se ett inslag i nyhetsmorgon på TV4 där vi lyfter rapporten

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention och Isabelle Jaräng, som är öppen med sin autismdiagnos på sin arbetsplats, medverkade i nyhetsmorgon på TV.

Kontaktuppgifter:

Anki Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention, anki.sandberg@attention.se, 070-717 40 25

Matilda Berglund Calais, Intressepolitisk utredare, matilda.berglund.calais@attention.se, 076-696 39 18