För många med en neuropsykiatrisk diagnos är skolåren en kamp, såväl betygsmässigt som socialt. Då kan folkhögskolan vara en alternativ väg, den är frivillig och saknar både läroplaner och betyg.

Vad är en folkhögskola?

De första folkhögskolorna etablerades redan 1868, när stora delar av befolkningen stängdes ute från utbildningsväsendet. Sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet.
   Folkhögskolan riktar sig till personer över 18 år och deltagande i utbildningar och kurser är frivilligt. Kurserna står också fria från både centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen och kursinnehåll formas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö som en väg till personlig utveckling och fortsatta studier.

Syftet med folkbildning

Statens syfte med att stödja folkbildningen, det vill säga ge medel för bildning och utbildning för vuxna, är bland annat att främja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Syftet är också att fler ska kunna påverka sin livssituation och få möjlighet att delta i samhällsutvecklingen, och att utbildningsklyftor ska utjämnas.
   Folkhögskolan är den form av vuxenutbildning som har flest deltagare med funktionsnedsättning. I en rapport från 2022, inom ramen för Föreningen för folkbildningsforsknings projekt Praktiknära forskning, framgår det att 41 procent av de som läste allmän kurs på gymnasienivå under 2020 hade någon funktionsnedsättning. Deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är den största gruppen på just allmän kurs, som främst riktar sig till dem som saknar fullständig gymnasieutbildning.

Kursformerna på folkhögskola

Alla folkhögskolor erbjuder det som heter allmän kurs, där deltagaren kan komplettera sina gymnasiebetyg. Vissa folkhögskolor har även en variant av allmän kurs som är anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö med tydlig struktur. Kursernas innehåll och längd anpassas efter deltagarnas förkunskaper och ambitioner och den deltagare som blir klar med kursen kan studera vidare vid yrkeshögskola, högskola eller universitet.
   Utöver allmän kurs finns en stor mängd yrkesutbildningar och så kallade särskilda kurser, för den som vill fördjupa sig i ett visst intresse. Vissa särskilda kurser går att läsa på distans och det finns även korta kurser, ofta ett par veckor under sommaren.

Ett urval av allmänna kurser och särskilda kurser med NPF-profil:

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola i Örebro län har en profil inom funktionsvariation och språk. De har kurser och utbildningar för personer med funktionsvariation, men även yrkesutbildningar där man kommer att jobba med personer med funktionsvariation.
fellingsbro.fhsk.se/

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping har allmän kurs på olika studienivåer. Utöver Allmän kurs A, B och C som motsvarar gymnasiets tre år finns en gren för studerande med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Allmän kurs D. På Allmän kurs D läser man i en klass vars studiemiljö är anpassad efter funktionsvariationen och där det ges utrymme för extra stöd under schemalagda studieverkstäder. Deltagaren läser olika ämnen för att få behörighet till yrkeshögskola eller universitet, och andra valbara kurser för att träna förmågan att delta i samhällsgemenskapen.
svf.fhsk.se/

Gotlands folkhögskola

Den allmänna kursen Enter på Gotlands folkhögskola riktar sig i första hand till personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd och som är folkbokförda på Gotland. På Enter läser man färre ämnen i ett lugnare tempo och med mer personalstöd. Är man intresserad av programmering, kan man välja programmeringsprofil.
gotlandsfolkhogskola.se/


Marieborg folkhögskola

Marieborg folkhögskola i Norrköping har en allmän kurs som heter Tema TAKT – allmän kurs NPF, en kurs på gymnasienivå motsvarande år ett och två. Där studerar man i mindre grupper och har tillgång till förstärkt pedagogiskt stöd och anpassad studietakt. Kursen kan också fungera som en ingång till andra behörighetsgivande kurser på folkhögskolan.
marieborg.org/

Molkoms Folkhögskola

Allmän kurs – NPF estet på Molkoms folkhögskola (Karlstad) erbjuds deltagaren extra stöd i form av mer lärarledd tid, stödperson i klassrummet vid helklass, egen avskärmad arbetsplats, låsbart skåp under skoldag samt undervisning främst i hemklassrum. Den estetiska delen utgår från egna intressen inom exempelvis bild, foto, film, textil eller musik. Syftet är att öka kreativiteten och underlätta för inlärning av teoretiska ämnen.
folkhogskola.nu/sok-skolor/Varmlands-lan/Molkoms-folkhogskola/

Fristads folkhögskola

Fristads folkhögskola utanför Borås har allmän kurs för personer inom autismspektrat, en variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö, tydlig struktur och möjlighet att studera utifrån egna förutsättningar.
fristads.fhsk.se/

Ålsta folkhögskola

Ålsta folkhögskola i Västernorrland erbjuder en anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med olika NPF-diagnoser vid allmän kurs.
rvn.se/sv/Folkhogskolor/Alsta-Folkhogskola/

Sundsgårdens folkhögskola

Teater för mig är en ettårig kurs på Sundsgårdens folkhögskola i Skåne. Den vänder sig i första hand, men inte enbart, till personer med NPF utan intellektuell funktionsvariation.
sundsgarden.se/

Ågesta folkhögskola

Ågesta folkhögskola ligger nära centrala Stockholm och har konstnärlig och musikalisk profil. De har en arbetslivskurs för personer med en autismspektrumdiagnos (stödbehov 1). Utöver arbetslivet har kursen fokus på personlig utveckling, kommunikation, kunskap om autism, hälsa och stresshantering. I kursen ingår studiebesök samt fyra veckors praktik.
agesta.nu/

Valla folkhögskola

Valla folkhögskola i Linköping har en särskild kurs “för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning”, som heter STUDS. Det är en ettårig kurs som i första hand vänder sig till studerande med en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Kursen ger inga gymnasiebehörigheter, utan ger istället de studerande “chansen att mogna och stärka sig inför arbetsliv och kommande utmaningar i vuxenlivet”. STUDS står för stimulans, trivsel, utveckling, dramatisering och studieresa.
valla.nu/

Här kan du söka mer information om olika folkhögskolor, var de finns och vilka kurser de har: folkhogskola.nu/sok-skolor/

Fakta | Folkhögskolan i siffror

Det finns 155 olika folkhögskolor och en försöksverksamhet i Sverige.
• Drygt hälften av folkhögskolorna har verksamhet på en eller flera filialer, totalt finns 173 filialer.
• Av folkhögskolorna drivs 113 av idéburna organisationer, och resten av regioner.
• Cirka 58 000 unika deltagare per år i långa kurser.
• Cirka 25 000 deltagare per år på korta kurser.

Källa: Folkbildningsrådet