Stall Kungsgården erbjuder hälsofrämjande insatser för unga med problematisk skolfrånvaro. Här kan elevernas möten med skolpsykolog, lärare och specialpedagog äga rum i hästmiljön, i samarbete med Ekerö kommuns Närvaroteam.

– Vi har skapat en plats där unga får möjlighet att andas och byggt trygghet som gör att de vågar släpper in vuxna som kan hjälpa”, säger verksamhetsansvarig Pia Tillberg

Stall Kungsgården samarbetar sedan 2021 med Ekerö kommuns Närvaroteam, som är en del av Central elevhälsas verksamhet. Kommunens Barn- och utbildningsförvaltning erbjuder via Central elevhälsa stödresurser till skolor. Närvaroteamets uppdrag är att stödja skolor och rektorer i arbetet med elever med långvarig och omfattande frånvaro. Teamet består av skolpsykologer, specialpedagoger, lärare och samordnare.

Christina Risshytt-Collman arbetar med verksamhetsutveckling på Stall Kungsgården:

– I stallet får unga tillgång till en alternativ lärmiljö där exempelvis Närvaroteamets skolpsykolog och elev möts. Det finns ett anpassat studierum där specialpedagogen kan möta eleven – men de flesta betraktar stallet som en självvald fristad där man ägnar sig åt andra saker. Utvärderingen visar att stallmiljön och mötet med hästar gör skillnad. Samarbetet innebär en kostnad för kommunen, men vad blir kostnaden av att inte göra någonting?

Vågar släppa in vuxna

Pia Tillberg, legitimerad fysioterapeut och verksamhetsansvarig har tillsammans med Christina och en styrelse med stort ideellt engagemang skapat Stall Kungsgården. En unik miljö med hästar för terapeutiska, lärande och hälsofrämjande insatser.

– Pia hade kontaktats av föräldrar som sökt sig till hästmiljön för att bryta isoleringen för sina barn. Vi såg att stallet kunde fungera som en möjlig miljö för de här barnen, och sökte pengar hos en stiftelse för att kunna erbjuda möjligheten att komma hit, säger Christina. Vårt arbete ägde rum samtidigt som Närvaroteamets verksamhet skulle etableras. Vi träffade representanter från Central elevhälsa, skrev en gemensam projektansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten som beviljades och sen körde vi!

Stall Kungsgården har i dagsläget avtal med kommunen för att ta emot deltagare på grundskolenivå. Pia har följt många unga med en gemensam önskan om att lyckas komma vidare med sitt liv:

– Alla unga jag möter vill fortsätta sin levnadsbana utifrån sina förutsättningar. Vad varje individ menar med att lyckas leva sitt liv är olika. Det sociala behovet varierar, men alla unga upplever att isoleringen i hemmet bryts genom att komma hit. Vi har skapat en plats där unga får möjlighet att andas och byggt trygghet som gör att de vågar släpper in vuxna som kan hjälpa.

Nya sätt att lösa problem

I stallets rofyllda miljö finns alla möjligheter att individanpassa varje möte utifrån dagsform:

– Vi vill visa nya sätt att lösa problem och tillgodose behov. Det är noll krav på prestation när de befinner sig här. Stallmiljön är en självvald plats som bygger på lugn och förutsägbarhet. En plats som för många blir ett första steg från ofrivillig skolfrånvaro till frivillig närvaro i stallet. Möten och samtal som skapas här med exempelvis specialpedagog och skolpsykolog handlar om relationsbyggande och skolnärmande, en plattform skapas för att komma vidare.

Pia Tillberg har i sin profession sett värdet av att förena sin yrkeskunskap med andra värden som mötet med hästen tillför. Sedan 2011 har hon mött unga med NPF i stallet:

– Att inte kunna gå i skolan är ett symtom, då behövs stöd och hjälp för att åtgärda den bakomliggande orsaken. Vad är det som fallerar i skolmiljön? Ungas känsla av att vara annorlunda, hur närmar vi oss det? Jag har följt många unga som ständigt krockar med sina vänner på grund av sociala svårigheter i en socialt ohållbar skolmiljö. Det spelar ingen roll hur mycket skolan ”fungerar” om inte skolans sociala struktur fungerar för eleven.

Föräldrar känner lättnad

Hon har även mött många föräldrar genom åren:

– Föräldrar känner stor lättnad att Ekerö kommuns Närvaroteam håller i rodret och försöker samordna aktörer som exempelvis skola, socialtjänst och BUP. De arbetar utifrån individanpassade lösningar och är länken mellan elev, familj och skola. Familjerna blir sedda och bekräftade i sin situation med barn som mår dåligt i skolmiljön. Kommunen har tagit ett ganska unikt beslut om att utse ett ansvarigt team vid rodret som försöker styra skutan. Därefter behöver alla hjälpas åt att ro.

Pia betonar att vuxna behöver ökad förståelse för alla områden som berör en ung människas liv. En förståelse för alla samlade erfarenheter som unga bär och som påverkar deras mående och självbild:

– Det tunga lasset som ungdomen bär under lång tid uppmärksammas sällan. En dag tippar lasset. Larmet går när eleven inte kommer till skolan, men eleven har larmat långt innan. Det stora samhällsproblemet enligt mig, är att insatserna påbörjas när skolan inte fungerar. Först då betraktas unga befinna sig i riskzonen för utanförskap, men utanförskapet finns där långt innan skolan fallerar.

Lärandets villkor

Hon efterlyser en bredare diskussion om kunskap och lärandets villkor:

– Alla elever som kommer hit säger att de vill lyckas och även lära. Motståndet handlar inte om lärandet, det handlar om formen och skolmiljön där lärandet tar plats som skapar ångest. Efter vistelse här i stallet har alla unga närmat sig lärandet i någon form. Det kan handla om undervisning i stallet via Närvaroteamets specialpedagog, kontakt kan ha etablerats till skolan via skärmen på distans eller så kanske eleven byter skolform och får plats i en mindre undervisningsgrupp.   

Pia frågar sig: Vad är kunskap och kunskapsmål? Vad ska man använda sin kunskap till?

– Unga idag blir utbrända av skolsystemet, kraven som ställs är direkt skadliga. Idag krävs social superkompetens för att bevisa sina kunskaper. Om du mår bäst tillsammans med en eller max två vänner, samtidigt som samhället kräver av dig att du ska besitta social kompetens att ingå i en grupp om trettio elever – då innebär skolmiljön orimliga och omöjliga krav. Unga som har gett upp kommer till stallet och börjar känna framtidstro samtidigt som utrymme för lärande skapas. Det är stort!


Fakta – Stiftelsen Hippocampus & samarbetet

Den idéburna organisationen är huvudman för Stall Kungsgården. Stiftelsen har sedan 1996 varit en drivande kraft för utveckling av hästunderstödda insatser. Verksamheten bedrivs i form av hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet, utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan med externa aktörer samt informations- och kunskapsspridning. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn.

Till grund för samarbetet ligger Ekerö kommuns tvååriga projekt Stall Kungsgården – Skolnärmande via häst- och stallaktivitet, som fått stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt stiftelsens projekt Stallet som motiverande miljö med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse. Från höstterminen 2023 är samarbetet en permanent del i Barn- och utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet för elever i grundskolan.

Text: Caroline Jonsson Foto: Privat