Sökresultat

Hittade 133 sidor med sökordet "Autism spectra"

Flickor med autism och ADHD måste upptäckas och få stöd tidigare

…tions film ”Imorgon ska jag vara normal”, https://www.youtube.com/watch?v=W6rr5_9_D1M Autism– och Aspergerförbundets film, https://www.autism.se/20180830_film_flickor_med_autism  …

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…ammsdalskolan bör få bedriva undervisning på grundskolenivå för elever med autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Attention instämmer i att det är viktigt att de elever som placeras på Dammsdalskolan får en undervisning som är anpassad efter deras behov. De elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsst…

Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång

…era i en saftig nota i framtiden. Skribenter Anki Sandberg förbundsordförande Riksförbundet Attention Annica Nilsson intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention Ulla Adolfsson förbundsordförande Autism– och Aspergerförbundet Agneta Söder intressepolitisk utredare Autism– och Aspergerförbundet Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle Du kan läsa debattartikeln här >>…

Karolinska Institutet avfärdar kopplingen mellan glutenintolerans och ökad risk för autism

…Nationwide Study of the Association Between Celiac Disease and the Risk of Autism Spectrum Disorders”, menar att resultaten inte tyder på något klart samband. – Det man har kunnat se är en viss koppling mellan autism och mängden antikroppar för glutenintolerans i blodet hos personer med frisk tarm men vi kan inte utesluta att riskökningen beror på att barn med autism oftare utreds för celiaki än andra grupper i samhället, säger professor Ludvigsso…

TV4 ber om ursäkt för felaktigheter om autism

…d med inslaget beskrev TV4 det som att pojken därmed blivit frisk från sin autism. Att bli frisk från något innebär att man först varit sjuk. Autism är en genomgripande utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning, det är inte en sjukdom och alltså ingenting man blir frisk från. TV4 gick samma dag ut med en ursäkt. Det är bra menar Autism– och Aspergerförbundet, men betydligt bättre är att sätta sig in i saker innan man går ut i riksmedia. Man hopp…

”Rättsväsendet behöver öka kunskaperna om autism”

…det väldigt stressande att bli gripen eller häktad, men för en person med autism kan det bli närmast outhärdligt att hamna i en cell man inte varit i tidigare, säger Björn Hofvander. Behövs kunskapslyft om diagnoser Anki Sandberg på riksförbundet Attention påpekar att det inte har genomförts någon medveten satsning på ett kunskapslyft trots att personer med adhd, autism och liknande diagnoser är överrepresenterade inom rättssystemet, som misstänk…

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

…ecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism. Alla skolelever är unika och det är svårt att hitta en lösning som passar för alla elever med autism. Rapporten ger ändå en insikt i vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet. – Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger…

Reportageserie om ADHD och autism i P4

…på frågor som ställdes av lyssnarna efter den första sändningen. Läs svaren från helena…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…gusti. Av de svarande angav 72 procent adhd/add som diagnos och 58 procent autismspektrum/Aspergers syndrom. Totalt inkom 3 445 svar från vårdnadshavare. Sammanlagt inkom även 3 291 frisvar i undersökningen, fördelade på de huvudfrågor som omnämns nedan. Huvudfrågorna var: ”Känner ditt barn respektive du som vårdnadshavare oro inför att börja skolan efter sommaren?” samt ”Vilka orsaker gör att ni känner oro inför skolstart” Läs mer undersökningen…

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

…. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin där barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder följts upp efter 8 år. – En stor majoritet av barnen som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern hade 8 år senare tecken på kvarstående diagnos. De hade också andra utvecklingsneurologiska svårigheter, även när de som i den här gruppen fått ta del av vad som bedömts vara adekvata tidiga insatser, menar Martina Barnevik Olsson som…

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

…Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen i stället för motsatsen. Ann-Charlotte Linton säger till tidningen Skolvärlden: – De tänker på behov och handikapp i stället för att tänka på skolmiljön och det sociala. Lärarna anser att eleven ska anpassas i strukturer och rutiner i stället för tvärtom, att elevernas förutsättningar…

Bristande kunskap vid utredning av autism

…har identifierat 25 olika insatser och behandlingsmetoder som används vid autismspektrumtillstånd. Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekterna av dem är otillräckligt. Träning som innefattar kombination av flera metoder är en vanlig form av insats i Sverige, men effekten har inte studerats. En annan slutsats i rapporten är att delaktigheten för personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga behöver förbättras. Deras egna uppfa…

Pressmeddelande: “Stor förvirring kring körkortsintyg, ADHD och autism”

Personer med en ADHD- eller autismdiagnos måste ha ett speciellt intyg för att övningsköra. Men hur man ska gå tillväga för att få ett intyg är det inte alla som vet. Dessutom är köerna för att få ett intyg långa på vissa håll i landet. Det visar Riksförbundet Attentions enkätundersökning. En ADHD-diagnos i sig är inte ett hinder för att ta körkort, men sedan snart tio år krävs ett läkarintyg för att få tillstånd att övningsköra. Attentions enkät…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…et! *Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) menar vi ADHD/ASD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörning. Ta del av enkäten här>> Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan! Frågor? kontakta Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention Mobil: 08-120 488 04 Mail: anki.sandberg@attention.se Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention Telefon: 08-120 488 09 Mail: annica.nil…

Attention: Elever med adhd och autism våndas inför skolstart

DEBATT. Nu börjar tusentals elever skolan efter sommarlov. För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär det ofta en klump i magen. 60 procent av elever med NPF känner stor eller ganska stor oro inför terminsstarten, skriver Ann-Kristin Sandberg. En stor grupp elever, 5–7 procent i den svenska skolan, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Räknar man in de elever som har liknande svårigheter men inte uppfyller…