Sökresultat

Hittade 94 sidor med sökordet "Autism spectra"

Flickor med autism och ADHD måste upptäckas och få stöd tidigare

Flickor med autism och ADHD upptäcks senare är pojkar. Detta har ett högt pris – för både individ och samhälle. Idag är det den Internationella kvinnodagen – och dags att agera! Att flickor med autism eller ADHD inte upptäcks i tid innebär att adekvat pedagogiskt stöd kommer för sent eller uteblir helt, liksom annat stöd som strategier och behandling. Istället blir skolan en plats för en ständig kamp att stänga ute intryck, hänga med på…

Karolinska Institutet avfärdar kopplingen mellan glutenintolerans och ökad risk för autism

Tidigare rapporter som visat att det finns en länk mellan celiaki, glutenintolerans, och autism har varit motsägelsefulle och utan belägg skriver Karolinska Institutet i artikeln som publicerades på www.ki.se idag. Jonas Ludvigsson, professor och barnläkare som lett studien ”A Nationwide Study of the Association Between Celiac Disease and the Risk of Autism Spectrum Disorders”, menar att resultaten inte tyder på något klart samband. – Det man…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

Bakgrunden till förslaget är förändringen av skollagen som innebär att Dammsdalskolan inte längre kan bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte också har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer…

TV4 ber om ursäkt för felaktigheter om autism

I samband med ett inslag i Nyhetsmorgon beskrev TV4 det som att någon blivit frisk från autism. TV4 bad senare om ursäkt för ordvalet. I TV4:s Nyhetsmorgon 16 november fanns ett inslag om en pojke som fick autismdiagnos när han var några år gammal men som nu när han är äldre i stort sett är symtomfri. I inslaget angavs intensiv beteendeterapi som en viktig orsak till att han idag är symtomfri. I samband med inslaget beskrev TV4 det som att…

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar exempel på hur två skolor utvecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism. Alla skolelever är unika och det är svårt att hitta en lösning som passar för alla elever med autism. Rapporten ger ändå en insikt i vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet. – Den här studien visar hur viktigt det är…

Reportageserie om ADHD och autism i P4

I går sände P4 det första reportaget av tre där tre familjer berättar om sina liv med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det första programmet handlar om Christoffer 7 år som har ADHD och atypisk autism. Den 28 maj och 4 juni sänds de andra två avsnitten och kommer handla om autism/ADHD och skolan och vad NPF innebär för 19-åriga Petra. Det första reportaget i serien finns tillgängligt här. Läs även Helena Isakssons, reporter och…

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

Trots att de fått tidiga stödinsatser har ändå 9 av 10 förskolebarn med autism fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern. En majoritet av föräldrarna anser att barnen fått otillräckligt stöd i skolan. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin där barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder följts upp efter 8 år. – En stor majoritet av barnen som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern hade 8 år…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

bild: Johnér bildbyrå Den här veckan börjar tusentals elever skolan efter ett långt sommarlov, och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gör det med en klump i magen. Det visar en ny undersökning bland Riksförbundet Attentions medlemmar där 81 procent av alla elever och hela 87 procent av flickorna känner oro inför terminsstarten. Attention uppmanar nu skolledare och huvudmän att agera för en förändring. – Siffrorna om oron är…

Pressmeddelande: “Stor förvirring kring körkortsintyg, ADHD och autism”

Personer med en ADHD- eller autismdiagnos måste ha ett speciellt intyg för att övningsköra. Men hur man ska gå tillväga för att få ett intyg är det inte alla som vet. Dessutom är köerna för att få ett intyg långa på vissa håll i landet. Det visar Riksförbundet Attentions enkätundersökning. En ADHD-diagnos i sig är inte ett hinder för att ta körkort, men sedan snart tio år krävs ett läkarintyg för att få tillstånd att övningsköra. Attentions…

KI söker deltagare till forskning om autism

Karolinska Institutet i Stockholm genomför ett forskningsprojekt om inlärningsprocesser hos personer med autismspektrumtillstånd. Man söker nu deltagare med en autismspektrumdiagnos som vill medverka i studien. Under experimentet kommer man att utsättas för ett antal milda elektriska stimuleringar genom en sensor som placeras på handleden. Stimuleringarna upplevs som milt obehagliga men inte smärtsamma. Man kommer också att få genomföra två…

Bristande kunskap vid utredning av autism

Instrument, skattningsformulär och andra utredningsmetoder vid utredning av autismspektrumtillstånd har varit för dåligt utvärderade enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SBU har nu utvärderat de verktyg som används i den diagnostiska processen och fastslår att kunskapen om instrumenten är undermålig. I SBU:s rapport framkommer bland annat att endast 2 av de 14 utvärderade instrumenten har vetenskapligt stöd. Den…

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

Ann-Charlotte Linton är doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen i stället för motsatsen. Ann-Charlotte Linton säger till tidningen Skolvärlden: – De tänker på behov och handikapp i stället för att tänka på skolmiljön och det sociala. Lärarna anser att eleven…

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

Till Livsmedelsverket Stockholm 2018-11-07 Riksförbundet Attention och Autism– och Aspergerförbundet anser att Livsmedelsverkets råd om att minska ”önskekost” som specialkost inte tar hänsyn till barn som på grund av funktionsnedsättning äter selektivt, så kallat selektivt ätande — som är mycket vanligt vid autism och ADHD. Livsmedelsverkets uppmaning strider dessutom mot skollagens intention om en likvärdig utbildning för alla barn. I en…

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

Pris till Christopher Gillberg för banbrytande AST-forskning

Christopher Gillberg får det Söderbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för hans banbrytande forskning om autism. Forskningen har i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumtillstånd (AST). – På 1970-talet var Autism ett föga uppmärksammat problem som ansågs mycket sällsynt. I Göteborg visade vi redan i början av 1980-talet att autism var ganska vanligt; idag talar man om att…