Psykologen Bella Stensnäs vet det mesta om stress, trötthet och hur nära utmattningen kan vara när man har ett extra utmanande föräldraskap.

– En av de främsta riskfaktorerna när det kommer till bränna ut sig är att man inte har tid och plats för återhämtning. För många föräldrar till barn med stora behov är inte hemmet en plats för vila och rekreation utan tvärtom. I hemmet börjar det verkliga arbetet, säger Bella Stensnäs som tidigare arbetar på Stressmottagningen på KI och på Aspergercenter i Stockholm.

Bellas erfarenheter stämmer väl överens med svaren som föräldrarna uppgav i Attentions enkätundersökning där bland annat 47 % av de svarande uppgav att de varit sjukskrivna.

–  Flera patienter på stressmottagningen kom för att de upplevde att de var utbrända på grund av sitt arbete men anmärkningsvärt många hade även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket påverkade stressnivåerna.

Den inre dialogen viktig

Bella Stensnäs kunskap om hur kroppen och sinnet kan reagera med övermäktig trötthet på stress har fördjupats ytterligare sedan hon blev mamma till en pojke med adhd. Hon är väl medveten om vad det innebär när idéerna om hur ett föräldraskap ”ska” vara krockar med en verklighet där konflikterna är många, oberäkneligheten ständigt närvarande och kontakterna med olika instanser fyller almanackan.

–  Jag tycker att det är särskilt viktigt att titta på den inre dialogen. Vad är det egentligen man säger till sig själv som förälder mitt i allt det arbetsamma? Många är stränga mot sig själva och det är lätt att utsätta sig själv för en konstant mobbning där man aldrig kan göra det bra nog. Ofta har man ingen aning om hur mycket man egentligen gör och hur hårt man kämpar. Mycket på grund av att det alltid finns mer att göra och för att ansvaret barnets möjligheter att klara sig genom skolan och ut i ett fungerande vuxenliv ofta skjuts över på föräldrarna.

Bella jämför känslan av otillräcklighet med en arbetsplats där de inre och yttre kraven hela tiden ökar samtidigt som stödet att faktiskt klara arbetsuppgifterna uteblir.

–  Många lever dessutom med en insikt om att föräldraskapet till ett barn med NPF är längre jämfört med föräldraskapet till ett barn utan funktionsnedsättning. Det kan vara en tung insikt -som att småbarnstiden kanske aldrig tar slut – samtidigt som man naturligtvis vill finnas där för sitt barn.

Viktigt med vila och återhämtning

Så vad kan man då göra? De flesta föräldrar vill spara sig själva och sina krafter men vet inte hur det ska gå till i en vardag som ofta handlar om att parera, hantera och stötta utan att själv förlora humöret och tålamodet. De flesta vet ju så väl att det bara blir värre av att explodera eller ens visa lite vardaglig irritation eftersom de här barnen ofta påverkas så starkt av vad de uppfattar att andra känner.

– Många behöver lära sig att planera in sin vila och återhämtning. Kan verka omöjligt men i den mån det går, säger Bella.

– Det är viktigt att ta sin vila på allvar och också se att man inte kan påverka allt. Föräldrar har ofta en tanke om att de kan forma ett barn med alla möjliga insatser men det är samtidigt en övervärdering av ens egen makt. Barnen är väldigt mycket som de är. De skaffar samtidigt sin egen utveckling. Vissa saker i mitt barns liv är helt enkelt inte mitt ansvar. Det kan vara både en sorg och en lättnad i det, avslutar hon.

Bellas stresshanteringsstrategier

  • Arbete måste följas av vila. Ta din vila på allvar och vila innan du är för trött.
  • Var snäll mot dig själv. Ingen vinner på att du bränner ut dig själv.
  • Inse att du inte är ensam och försök hitta andra i samma sits.
  • Reflektera över det som du tycker om att göra och som ger dig återhämtning.
  • Hitta goda modeller, dvs vuxna med NPF. Många föräldrar lever med en konstant oro för framtiden men för det flesta barn med NPF går det faktiskt bra. På sina sätt.
  • Använd bildstöd och andra kommunikationshjälpmedel för att minska konflikterna hemma.

Text: Cecilia Brusewitz Foto: Nina Norén