Riksförbundet Attention har tagit del av reformen “Från delar till helhet” som handlar om samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Detta är frågor som har stor betydelse för Attentions medlemsgrupper och vi vill därför bidra med synpunkter på utredningens förslag.

Mer om reformen

Utredningen har i uppdrag att se över samhällets insatser till personer med skadligt bruk eller beroende och som samtidigt har ett annat psykiatriskt tillstånd (samsjuklighet). Syftet är att förbättra vård och stöd till denna eftersatta grupp och även deras anhöriga. Bakgrunden till utredningen är kända brister där det är svårt att få hjälp på ett tidigt och samordnat sätt. Väldigt många med denna problematik faller mellan stolarna och får inte sina behov av vård och stöd tillgodosedda, vilket leder till social utsatthet och dålig hälsa, inklusive en stor överdödlighet. 

Beroendeproblematik och NPF

För oss inom Attention är detta speciellt viktigt då det finns en förhöjd risk för beroendeproblematik hos våra medlemsgrupper. Särskilt väldokumenterat är detta beträffande adhd 1. Socialstyrelsen skriver i den nämnda rapporten bland annat att en betydelsefull andel barn med adhd riskerar att utveckla ett skadligt bruk eller beroende. Resultaten indikerar också att barn och ungdomspsykiatrin i större utsträckning kan behöva uppmärksamma barn och ungdomar med adhd som har intag av beroendeframkallande substanser, eftersom det skadliga bruket eller beroendet sedermera diagnostiserades av andra verksamheter och inte av barn- och ungdomspsykiatrin. I det avseendet kan samverkan med beroendevård, socialtjänst och vuxenpsykiatri, inför att barnet fyller 18 år, vara viktig. Sådana tidiga insatser kan minska risken att barn och ungdomar med adhd utvecklar ett skadligt bruk eller beroende. Det är likafullt viktigt med tidig upptäckt av adhd, då behandling kopplat till diagnosen kan minska risken för framtida beroendeproblematik.

Involverat personer med egen erfarenhet

Utredningen har arbetat på ett föredömligt sätt där involvering av personer med egen erfarenhet av samsjuklighet och deras anhöriga varit en bärande del i framtagandet av de målbilder som togs fram genom workshops och samtal i början av utredningen tidigt i arbetet. De måste enligt vår uppfattning få utgöra ledstjärnor för hela förändringsprocessen inklusive uppföljning av de föreslagna åtgärderna.

Positiva till den genomgipande reform

Attention delar utredningens bedömning att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Att hälso- och sjukvården i framtiden ska få ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende ligger i linje med en modern syn på beroende och psykiatriska tillstånd. Det skapar också bättre möjligheter att ge evidensbaserad vård och hålla ihop behandlingen oavsett om det rör sig om medicinska, psykologiska eller psykosociala metoder.

Vi vill dock påpeka att en sådan huvudmannaskapsförändring måste gå hand i hand med ökade ekonomiska och personella resurser, kompetensutveckling samt utveckling av nya arbets- och synsätt. Hur förslagen implementeras är av stor betydelse för hur väl reformen ska lyckas nå målet om bättre vård och stöd till målgruppen. Detta är dessutom ett område som varit styvmoderligt behandlat och underfinansierat under lång tid, och vi ser det som avgörande att tillräckligt med resurser tillförs för att kunna göra denna nödvändiga förflyttning och uppnå de effekter som avses.

Måste prioriteras högre

Denna målgrupp behöver också prioriteras högre av regionala beslutsfattare – att få snabb hjälp när motivationen finns är ofta avgörande för en framgångsrik behandling av ett beroendetillstånd. I dagsläget är det inte, trots det stora lidande som individerna och deras anhöriga går igenom, en målgrupp vars behov prioriteras inom vården. Detta trots att det finns många beräkningar som visar det lönsamma med detta, både för individen och för samhället.

Läs Attentions remissvar i sin helhet