Attention har lämnat en remiss på slutbetänkandet av utredningen ”en uppväxt fri från våld”. I utredningen har ungdomar från Attentions arvsfondsprojekt ung dialog deltagit och delat med sig av sina berättelser och upplevelser.

Utredningen är omfattande och man föreslår bland annat att en strategi och en handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld mot barn tas fram. Utredningen har satt som mål att strategin och handlingsplanen ska bidra till ett långsiktigt strategiskt arbete för kunskapshöjning och utveckling, för att nå det övergripande målet att alla barn ska ha rätt till en uppväxt fri från våld.

I vårt svar lyfte vi hur utredningen föredömligt har arbetat med att faktiskt lyssna på barnen själva och tagit till sig av deras erfarenheter och utifrån det formulerat förslagen i betänkandet. I remissvaret lyfte vi också vikten av att strategin och handlingsplanen innefattar kunskap också om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom vi vet att barn med NPF löper större risk att utsättas för olika former av våld. Vi har också lyft vikten av föräldrastöd tidigt för att till exempel få rätt stöd att möta sitt barn.

Vill du läsa vårt remissvar i sin helhet hittar du det här!