Attention har svarat på betänkandet En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44).

Vi påpekade för det första att förslaget bara är en liten del av de åtgärder som behöver genomföras för att vända trenden med ökningen av grova brott bland barn och unga. Ett framgångsrikt brottsbekämpande arbete måste bygga på tidiga förebyggande insatser för att förhindra att barn eller unga dras in i kriminalitet och rätt åtgärder måste till för att för de barn och unga som redan har begått brott ska kunna bryta sin kriminella bana och hitta vägar ur kriminaliteten. Samhället måste säkerställa att det finns strukturer som gör det möjligt för unga att fullfölja sin skolgång, utvecklas socialt för en fungerande vardag och hitta sin plats i yrkeslivet.

Vi ser att det krävs en bättre och mer fördjupad, evidens- och kunskapsbaserad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och de berörda familjerna och är därför positiva till förslaget att inrätta en ny samverkansstruktur där flera myndigheter får i uppdrag att samverka i arbetet med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Vi anser också att om fängelsestraff för barn under 18 år blir verkligen ska det straffet endast ska användas när det gäller unga som är nära 18 år och att domstolen och myndigheterna noga ser till den ungas situation och vård och stödbehov. Vi understryker också att Straffen bör verkställas vid särskilda fängelser och inte vid separata avdelningar på vuxenfängelser. Det innebär att nya institutioner behöver byggas. Skälet är att det är det enda sättet att garantera att barn under inga omständigheter placeras bland vuxna kriminella. Den förberedelsetid som utredningen föreslår för ikraftträdande bedömer vi därför som otillräcklig

Vi tror att utredningen grovt har underskattar behovet av vård och stöd hos den grupp barn och unga som förslagen handlar om. Vi tror att det i själva verket finns behov av vård och stöd hos flertalet. När Ekot nyligen gjorde en granskning av barn yngre än 18 år som under de senaste fem åren dömts för sprängningar visar det sig nästan alla har haft problem i skolan, många har en adhd-diagnos eller vuxit upp med föräldrar som varit våldsamma och missbrukat alkohol eller droger. Därför har vi till utredningen lyft vikten av kompetensinventering, kompetensutveckling och noggrann rekrytering oavsett om det blir kriminalvården eller SiS som blir ansvarig myndighet.

Här kan du läsa hela Attentions svar

Foto: Pixabay