Remissvar

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar på betänkandet ”Skolans dokument – insyn och sekretess” (SOU 2011:58)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller...