I Utredningens slutbetänkande föreslås att en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer med skadligt bruk eller beroende. Förslagen innebär att vården ska ges samordnat med annan psykiatrisk vård och att det ska vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, att tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom och att verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt.

Attention är positiva till utredningens förslag om att dessa principer ska gälla när frivilliga insatser inte har varit tillräckliga för att bryta ett allvarligt skadligt beroende som hotar individens liv och hälsa.

Vi är också positiva till utredningens förslag att all sådan vård ska regleras enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och att lagen om vård av missbrukare (LVM) upphör och att regionalt huvudmannaskap gälla för vården. Syftet är att vården ska bli mer samordnad och personcentrerad och att patienten inte längre ska bollas runt till olika aktörer när en individ har ett beroende och samtidigt är i behov av psykiatriskt stöd. 

Utredningen lyfter också behovet av att satsa på personligt ombud, något som Attention också är positiva till. Attention konstaterade slutligen att utredningens förslag kommer innebära behov av ökade resurser och att implementeringen är mycket viktigt för hur det faktiskt blir i praktiken. Därför lyfter vi i vårt svar att tillräckligt med resurser måste tillföras.

Vill du läsa hela vårt remissvar finner du det här!