Attention har svarat på remissen Barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Sammanfattningsvis är Attention positiv till utredningens förslag och bedömningar och anser att det är en mycket viktig utredning för att stärka barns och ungas rättigheter när de befinner sig i samhällsvården.

Med det sagt är det viktigaste åtgärderna för placerade barn och unga att de får rätt förutsättningar på de ställen där de placeras, vare sig det är inom familjehem eller inom institutionsvård. För att uppnå detta måste det till en stor satsning på personalens kompetens och krav på yrkeskunskaper och lämplighet. Av högsta vikt är att få till en satsning på kompetenshöjning och ökad kunskap kring relationell kompetens och bemötande men också kring psykisk hälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många av de vårdsammanbrott som uppstår skulle kunna undvikas om personal har rätt kunskap, kompetens och bemötande.