Remissvar

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Attention lämnar remissvar om spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent (ca 170 000) av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket innebär att man saknar kontroll över sitt spelande och att detta...

NSPH och Civil Rights Defenders yttrande över Bergwallkommissionens rapport, SOU 2015:52

Riksförbundet Attention har via NSPH ingått i en kommission med fokus på rättsprocessen kring Sture Bergwall. Kommissionen har fått i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med...

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Syftet med matchningsanställningen är att ta tillvara varje...

Yttrande över departementspromemoria – Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, DS 2014:28

Attention och NSPH har skrivit ett gemensamt svar på departementspromemorian “Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, DS 2014:28”. Regeringen vill minska tvånget inom den psykiatriska vården och förslår i departementspromemorian vissa...

Remissvar på promemorian ” Vissa skollagsfrågor – Del 2 ” (U2014/5176/S)

Bakgrunden till förslaget är utbildningsdepartementets uppdrag åt ämnessakkunniga att biträda departementet med att utarbeta förslag till vissa ändringar i skollagen. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra våra...

Remissvar på utredningen ” Rätt information på rätt plats i rätt tid” (SOU 2014:23 )

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och bland annat lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan...

Remissvar SiS etiska riktlinjer

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar på SiS (Statens institutions styrelse) etiska riktlinjer.

Remissvar på betänkandet “Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, förslag för ett effektivare arbete” (SOU 2014:49)

Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att synliggöra, förbättra stöd och behandling samt att förebygga våld i nära relationer. Attention har tagit del av delbetänkandet och vill framföra följande synpunkter:...

Remissvar på delbetänkandet ”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga” (SOU 2014:3)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut den 12 juli 2012 att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt även en översyn av...

Remissvar: Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 (2014-3-24)

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. Vi har tagit del av förslaget till nationella riktlinjer och är i stort positiva till...

Remissvar: Skolverkets allmänna råd – anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Dnr 2014:0371)

Från och med den 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan förtydligats och med anledning av det har Skolverket omarbetat de allmänna råden. Attention har tagit del av...

Remissvar på utredningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att förbättra den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare,...

Remissvar på utredningen ”Lättläst” (SOU 2013:58)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut om en översyn av statens insatser på området lättläst. Syftet är att ge ett beslutsunderlag till regeringen för eventuella reformer och prioritering inom området....

Remissvar på promemorian ”Vissa skollagsfrågor – del 1” (U2013/6278/S)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget till en arbetsgrupp att utarbeta förslag till vissa ändringar av skollagen. Uppdraget omfattar resursfördelning, lärare och förskollärare i fritidshem respektive förskolor med waldorfpedagogisk inriktning, skolans...

Remissvar på betänkandet ”Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.” (Ds 2013:59)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget att harmonisera reglerna för aktivitetsstöd med reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Sammanfattning Arbetsmarknadsdepartementet uppger i betänkandet att syftet med förslagen är att regeringen vill se en harmonisering...