Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Inkludering, delaktighet och inflytande

…omar och diskriminering. Stor vikt ska läggas på att skapa en inkluderande skola som främjar delaktighet och inflytande. För att lyckas med detta måste skolan satsa på kompetenshöjning och utvecklingsarbete. Inkludering ska ses ur elevernas perspektiv och utgå från elevernas förutsättningar. Visionen om en inkluderande skola får inte innebära att man ger avkall på elevens rättighet att gå i den skolform och i den miljö som erbjuder största möjliga…

Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

…te har fungerat. En av tre föräldrar svarar att rektorn på barnets/barnens skola inte påbörjat någon utredning av deras barns stödbehov. Tre av fyra föräldrar anser att majoriteten av lärarna vet för lite eller saknar kunskap för att kunna anpassa undervisningen till barnens behov. – Det är mycket bekymrande siffror, särskilt med tanke på att man nu skurit ner budgeten för t.ex. resursskolor så pass mycket. Vi kommer följa frågan på nära håll och…

Attention bekräftar resultaten i Skolinspektionens ADHD-granskning

…elever far illa och har svårt att tillgodogöra sig undervisningen i dagens skola. När skolan sviker tvingas familjen ta ett stort ansvar, vilket går ut över deras egen möjlighet att arbeta och må bra. – Många av de anmälningar som Skolinspektionen granskar idag rör just brister i det särskilda stödet, säger Anki Sandberg. Attention skulle gärna se att Skolinspektionen hade skarpare verktyg i form av sanktioner mot de huvudmän som bryter mot regelv…

Attention lyfter skolfrågor i Almedalen

…t Attention. Samtalet präglades av deltagarnas engagemang för att utveckla skolan. Många olika aspekter av skolutveckling berördes; behovet av kompetensutveckling såväl när det gäller NPF som specialpedagogik, hur man kan använda skolans resurser och arbeta för att de ökar, likvärdighet, kunskapskrav, skolorganisation och inkludering. – Barn är olika och lär sig på olika sätt, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Det måste vara själva utgång…

Pressmeddelande: Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

…stande anhörigstöd stämmer väl överens med Riksförbundet Attentions erfarenheter av anhörigstöd till förbundets medlemmar. Attention genomförde i slutet av 2013 en enkätundersökning som en del i projektet Egen styrka. Av enkätsvaren att döma så är det ofta en icke fungerande skola som gör det svårt för föräldrar till barn med Asperger/AST att balansera arbete, sin egen hälsa och omvårdnaden av barnet. Flera föräldrar uppger i enkäten att de blivit…

Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

…onsnedsättning). Av enkätsvaren att döma så är det ofta en icke fungerande skola som gör det svårt för föräldrar till barn med Asperger/AST att balansera arbete, sin egen hälsa och omvårdnaden av barnet. Flera föräldrar uppger i enkäten att de blivit sjukskrivna på grund av att barnets skola inte fungerat och att pressen på att jonglera alla kontakter blivit för stor. – Inom Attention tycker vi att det är orimligt att många av våra medlemmar lever…

Friskolor väljer bort elever enligt Uppdrag granskning

…sätt signalerar att skolan inte är intresserad av att ta emot deras barn. Ofta påstår rektorn att skolan inte har tillräcklig kompetens för att ta emot eleven. Föräldrarna väljer då en annan skola eftersom de inte vill att deras barn ska gå i en skola som saknar kunskap och kompetens, fortsätter Anki Sandberg. Programmet kan ses på www.svt.se/ug…

Attention: Corona slår extra hårt mot barn med NPF

…jesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har skola och förskola (62 procent), arbetet (58 procent), psykiska hälsan (53 procent) och hemmasituationen (50 procent) påverkats. Av våra medlemmars frisvar framgår att de förändringar som följt i krisens spå påverkar vardagen på många olika sätt. Barn som tidigare gått i skolan blir nu hemma på heltid. Stöd som man tidigare fått i form av korttidsboende, boendestöd, assista…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…ag. Vi menar att man ska sträva för en ökad flexibilitet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, samt att man bör eftersträva en ökad flexibilitet inom särskolan, för att varje elev skall nå så långt som möjligt i sina studier. Syftet för särskolan bör så långt som möjligt därför ansluta till syftet för gymnasieskolan och gymnasieskolan mest relevanta delar anpassas till gymnasiesärskolan. Vi instämmer med utredarens förslag om att kunskapen…

Så här! Få skolan att funka

…t vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola som drivs av Riksförbundet Attention. Ladda…

”NPF-familjerna går konstant på knäna”

…i detta föräldracitat: ”Jag har flera barn med diagnos och när de började skolan rasade livet och ekonomin.” I stället för att se till att skolan fungerar slås elever ut och löper ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, missbruk, hamna i arbetslöshet eller kriminalitet. Och den problematiska frånvaron – där elever med NPF är kraftigt överrepresenterade – har blivit ett stort bekymmer i flera kommuner. Eleverna drabbas, men också deras anhöriga…

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

…ärrats under coronakrisen. Hela 62 procent av de 2 050 svarande uppger att skola och förskola har påverkats och mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, berättar att man redan tidigt under krisen fick signaler från familjer som kände stor oro över situationen i skolan. – Många elever med en neuropsykiatrisk diagnos har…

NPF-familjers liv slås i spillror av coronakrisen

…coronakrisen. 6 av 10 upplever att krisen har haft effekt på situationen i skola och förskola. Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention Foto: Lovisa Schiller  Skolgången är ett vanligt problem för familjer med npf. Elever med någon form av neuropsykiatrisk diagnos går enligt Attention ofta ut skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor, trots att föräldrarna kämpat för att barnen ska få extra stöd. Föräldrar med eleve…

Träffa Attention på Skolforum!

Attentions projekt ”Min skola” och Attention Utbildning kommer att finnas på plats vid årets Skolforum 27-28 oktober. Under de här två dagarna sprider vi kunskap om NPF, tipsar om våra kurser och berättar om vad som händer i vårt projekt ”Min skola”. Mässan anordnas på Stockholmsmässan i Älvsjö söder om Stockholm. Välkomna att besöka oss i monter A08:34! Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och skolutveckling. Bakom Skol…

Elever med ADHD får inte det stöd de behöver

…isar att nio av tio föräldrar anser att deras barn behöver särskilt stöd i skolan, men att stödinsatserna ofta är otillräckliga eller sätts in för sent. – När skolan sviker tvingas familjen ta ett stort ansvar, vilket går ut över deras egen möjlighet att arbeta och må bra, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention. Attentions pressmeddelande om Skolinspektionens granskning >> Attentions skolplattform – vårt förslag på hur…