Sökresultat

Hittade 79 sidor med sökordet "forskning"

Årets ljuspris 2020 tilldelas Lotta Borg Skoglund

…specialist i psykiatri. Lotta är en flitigt anlitad föreläsare och hennes forskning spänner från tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna. I boken ”Från duktig flicka till utbränd kvinna” lyfter hon på ett mycket bra sätt fram flickors och kvinnors utmaningar vid ADHD. Boken ökar vår kunskap om en grupp som tidigare inte uppmärksammats vare sig av forskningen eller av vården, vi…

Nationella anhörigveckan 2020 är igång

…snedsättning blir du berörd, oavsett vad du tänker och känner för det. Den forskning som finns visar att syskon ofta har bristande kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning. Likaså att syskonen utan funktionsnedsättning lätt hamnar i skymundan eftersom föräldrarna är upptagna med att hantera och bemästra situationen för barnet med funktionsnedsättning. Föräldrarna själva känner också ofta att de inte räcker till i den utsträckning de…

Attentions digitala adventskalender består av 24 filmer

…lmerna har vi utgått ifrån att dels samla fakta som förklarar vad vi genom forskning vet, kombinerat med erfarenheter av andra om hur det kan vara just när man lever med NPF och slutligen med exempel på hur man rent praktiskt kan göra i livet för att få det att fungera bättre. Vi hoppas alltså att man ska få med sig lite mer kunskap som gör att man förstår sig själv lite bättre, lite igenkänning i att man inte är ensam i detta och lite verktyg att…

Premiär för känslogrejen.se – en sida om känslor för personer med NPF!

…med en annan intensitet och i andra situationer än normen. Det visar både forskning, de upplevelser föreningen får ta del av och den enkätrapporten ”Det är svårt men inte omöjligt – en enkätundersökning om NPF och känslor” som projektet tagit fram. Ansatsen har varit att skapa lättillgängliga material om att förstå, hantera och kommunicera känslor. Sidan består av 24 animerade filmer, övningar och vardagstips. Sidan är framtiden för unga och vuxn…

Attention svarar på remiss om utbildning i samhällsvård och distansutbildning

…nser att utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. De senaste årens forskning visar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara en möjlig förklaring till de sociala, ekonomiska och hälsomässiga svårigheter som många invånare i Sverige har och som är särskilt utmärkande för den grupp barn och unga som utredningens förslag berör. Attention menar att barn och unga med NPF utgör en betydande andel av de barn och ungdomar som blir omhä…

Om NPF

…ne att uttrycka sig i tal och skrift motoriken Orsaker till NPF Ärftlighet Forskning tyder på att det finns en ärftlig benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem. Det finns vissa faktorer som ökar sannolikheten för NPF. Vanliga riskfaktorer är påfrestningar under graviditeten, komplikationer under förlossningen och för tidig födsel. Näringsbrist i moderkakan eller tidig hjärnhinneinflammation är också riskfaktorer. De flesta barn som har va…

ADHD-behandling under debatt

…år också att ADHD-diagnoserna har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Forskning, ökad medvetenhet i samhället och riktade resurser inom hälso- och sjukvården att utreda ADHD anges ofta som skäl. Parallellt med detta har förskrivningen av ADHD-läkemedel ökat snabbt. I dag påbörjar de flesta som får diagnosen en läkemedelsbehandling. Störst är läkemedelsförskrivningen till barn mellan 10 och 17 år där 5,2 % av pojkarna under fjolåret gjorde min…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…funktionsnedsättning finns är djupt diskriminerande och oempatisk. Även om forskningen har börjat kunna se vissa förändringar i hjärnan på personer med NPF så görs utredningar idag med hjälp av tester och intervjuer. Det är en mätning av en ”funktion” och om funktionen inte fungerar ”normalt” inom ett antal områden klassas den som en nedsättning. En utredning omfattar vanligtvis både intervjuer eller observationer för att kartlägga symtom eller be…

”Dagens samhälle sämre på att fånga upp kreativa personer”

…enser, säger Simon Kyaga. Han gjorde en genomgång av tidigare och pågående forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kreativitet och nämnde bland annat den studie som han nu genomför tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. De har tillfrågat medlemmar i Uppfinnarföreningen om deras arbete och eventuella diagnoser. I gruppen av de svarande finns en viss överrepresentation av personer med NPF, vilket stämmer med förväntningar…

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

…örsöksverksamheten ska pågå under fyra till fem år. Den ska utvärderas och forskning ska kopplas till arbetet. Samordnarens bedömning: Samordnaren ser att det finns ett behov av analys av om lagstiftning krävs men har inte haft möjlighet att göra en sådan. Attention tillstyrker förslaget och bedömer det som mycket viktigt.   11.3 Nationellt samordnat stöd från tre myndigheter Samordnarens förslag: Arbetsförmedlingen, Statens skolverk och Socialsty…

Risk för ökad stigmatisering av elever med ADHD efter SPSM:s rapport

…debattartikel, publicerad i torsdagens SvD. SPSM har missat viktig aktuell forskning i sin rapport och sätter inte fokus på hur skolan kan stötta barn med ADHD genom att kompensera för deras kognitiva nedsättningar, skriver de sakkunniga i sin debattartikel. Istället lägger rapporten stor vikt vid minskning av störande beteenden i skolan med hjälp av metoden positivt beteendestöd, PBS, och innehåller skrivningar som “sociala trender som medikalise…

Personer med ADHD måste också kunna få LSS-insatser

…n ha i sin vardag. Fördomar och förutfattade meningar är, trots omfattande forskning, fortfarande vanligt kring just denna diagnos. Kunskapen om ADHD behöver helt enkelt öka även inom omsorgen. Vår erfarenhet är att kommuner gör en alltför snäv tolkning och tillämpning av personkrets tre och utesluter på så sätt personer med ”fel” diagnos, trots att personkrets tre inte uppställer krav på någon särskild diagnos. Adekvat stöd utifrån behov bidrar t…

Årets ljuspristagare är Sven Bölte från KIND

…inom NPF-området och för våra målgrupper. Årets ljuspristagare är Sven Bölte, chef på KIND. Attentions styrelse är de som utser pristagaren och deras motivering lyder: ”Genom sin internationella utblick och engagerade arbetssätt har Sven där skapat ett dynamiskt kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning. Sven har aktivt tagit del av den svenska debatten om stöd och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han har…

Susanne

…för sent att må bättre och bli upprättad. Det visar bl.a. Taina Lehtonens forskning om äldre personer och ADHD. Att sent i livet få kunskap, en diagnos och ett namn för sina erfarenheter är bekräftande och stödjande för att kunna samla ihop sitt liv på ett värdigt sätt. Kort och gott! Vi kan alla bidra till att se människan för vad hen är oavsett ålder. Vi har alla ett ansvar för det – vården och omsorgen men också våra patient-, brukare och anhö…

Kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

…eras på både elevers, skolpersonalens och myndighetsrapporter och relevant forskning. Allt för att kunna ge en så tydligt bild som möjligt. Av rapporten framgår det att de studerande själva sällan kommer till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation. Insatserna påverkas också om det finns engagerade föräldrar. Också att det finns en skillnad i om man får stöd beroende på om man är pojke eller flicka. Presentationen av rapporten följde…