Sökresultat

Hittade 79 sidor med sökordet "forskning"

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…å omkring trettio procent bland de grupper som Attention företräder. Genom forskning vet vi att minst hälften av dem som fått NPF-diagnoser som barn också har stora kvarstående problem som vuxna. Skillnad mellan diagnoser, och individer Neuropsykiatriska funktionshinder inkluderar flera olika diagnoser med var för sig olika behov av tandvård. En del individer kan ha svårt med den fysiska motoriken, andra kan ha svårt med inlärningen. Det är vanlig…

Världsautismdagen den 2 april

…e unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism. På KIND (Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar) bedrivs intressant forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. KIND: s forskning om autism…

Skolforskningsinstitut inrättas

forskning i praktiken. Regeringens har därför beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut som ska starta sin verksamhet den 1 september 2014. Lärare behöver ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola. Avsikten med institutet är att öka fokus på den forskning som kan höja kvalitet och resultat i undervisningen. – Attention välkomnar beslutet och vill särskilt peka på behovet av ökad kunskap om kognition och hur svårig…

Ny studie om ADHD-mediciner

…ehandla, vilket sällan belyses. Det har blivit stor uppmärksamhet kring ny forskning som visar att vissa ADHD-mediciner påverkar utvecklingen av hjärnan hos unga. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, har läst studien och menar att det här inte är något som man ska oroa sig för. – Vi är på väg att förstå mer om effekterna av läkemedel på hjärnan och vi är ju ute efter effekterna när vi använder läkemedel. Det är kanske bland de första gånge…

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

…laustrofobi? Svenska ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre, visar rapporter från bland andra Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen. I takt med detta har behovet av att bistå med relevant information blivit viktigare än någonsin och Ungdomar.se och forskning.se har därför producerat det omfattande hälsoprojektet Kom igen!. Projektet syftar till att öka förståelsen om hälsa och välmående hos Sveriges unga genom att sprida kunskap från aktuell…

“Så stärker ni både familjer och kontakterna med socialtjänsten”

…tänkt – för det blir aldrig som man tänkt! Det kan Truls intyga genom sin forskning. Men hur ska projektet lyckas i sin ambition att förändra attityden hos både individ och socialtjänsten i kommunen? – Den här typen av projekt ger ändå förutsättningar för förändring. Det är inte lätt – men det är just i skärningsytan mellan individ och offentlig verksamhet som det kan ske! – Lyssna in varandra och glöm inte bort syftet: ”Okej, hur har vi tänkt oc…

SAC – ett nybildat forskningsnätverk

…. SAC vill arbeta för att främja kunskapsdelning om klinisk erfarenhet och forskning inom ADHD på ett nytt och effektivt sätt. Målet är att nya kunskaper snabbt ska nå yrkesverksamma som arbetar med ADHD, så att patienterna kan få bästa möjliga vård. – SAC kommer att ge en översikt av vad som finns när det gäller forskning om ADHD i Skandinavien, berättar ordföranden Tanja Guldberg -Kjär. Därigenom kan unga forskare lätt hitta andra forskare som d…

Så får vi en skola för ”hemmasittarna”

…att fördjupa sina kunskaper. Idag brister tillgången på specialpedagogisk forskning och systemet för att föra ut forskningsresultaten till lärarna. Alla lärare behöver viss kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och det behövs också spetskompetens. Sådan har nyligen lyfts in i speciallärar- och specialpedagogprogrammen, men det saknas fortfarande en koppling mellan en psykiatrisk diagnos och den pedagogiska analysen och insatsen. Specialped…

Jessica är extremt effektiv

…are och anställda i vården och handlar om medicinska frågor och vilka svar forskningen kan ge. – I regel tar varje utredning ett par månader, berättar hon. Jag gör en litteratursökning och går igenom både svensk och internationell forskning. Hon trivs jättebra med jobbet som utredare och samordnare på SBUs upplysningstjänst. Det är omväxlande och hon har trevliga arbetskamrater. Fick sin diagnos i vuxen ålder Diagnosen Asperger och ADHD fick hon t…

Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!

…Anna är neuropsykolog, utlånad från KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Karolinska Institutet. På KIND fokuserade hon på barn och ungdomar och forskning kring autism och andra NPF-diagnoser. I projektet samarbetar hon med KIND men även Habilitering & Hälsa i Stockholms Läns Landsting. Varför behövs projektet? – Många barn sitter med på möten men upplever inte at…

SPSM tycker flickors behov av stöd behöver aktualiseras

…t leda till att skolor börjar jobba med stöd till flickor tidigare, säger Charlotta Pettersson. Som ett led i projektet har SPSM inlett ett samarbete med Umeå universitet. I SPSM:s uppdrag ingår att sprida relevant forskning inom såväl pedagogik som medicin och neuropsykiatri. – Det handlar om att transformera forskningsresultaten så att de blir en del av de specialpedagogiska arbetssätten. LÄS HELA ARTIKELN HÄR >>…

Stöd forskningen kring neuropsykiatri

…Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen. Stöd Barnforskningen! Då bidrar Du till att vi kan hjälpa fler barn till ett friskt och bra liv. Plusgiro 90 00 14-2. Läs gärna mer på Barnforskningens hemsida…

Ny studie visar att elever med ADHD behöver större tillgång till datorer i skolan

…rna som genomfört studien, anser hon. Bolic kommenterar också att tidigare forskning visat att elevers hjälpmedelsbehov inte har fått samma uppmärksamhet inom hjälpmedelsområdet. – Ungdomar med ADHD som inte har en dator förskriven som hjälpmedel får dela klassens eller skolans datorer med alla andra elever. Därför är deras möjlighet att använda dator i skolan en viktig fråga för arbetsterapeuter. Läs Linköping Universitets pressmeddelande om stud…

Pressmeddelande: Slopad subvention hårt slag mot ADHD-patienter

…h andra liknande biverkningar, säger psykiatern Annika Brar. Likaså saknas forskningsstöd för att läkemedelsbehandling i avsedd dosering ökar missbruksrisken. Däremot vet man att obehandlad ADHD i sig innebär en ökad risk för både missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom. Även om många fler får medicin så behandlas fortfarande bara en bråkdel av riskpopulationen, fortsätter Annika Brar. ADHD är inget trivialt tillstånd, tvärtom! Riksförbundet At…

Attention svarar på remiss om unga lagöverträdare

…av barn som är placerade på Statens Institutionsstyrelse (SiS) har NPF och forskning visar att 25–40 procent av vuxna som söker vård för sitt missbruk har ADHD. Ungdomar med dessa funktionsnedsättningar är sannolikt mycket vanligt förekommande bland unga lagöverträdare. Ta del av hela remissvaret här >> Ta också del av Matilda Strandbergs examensarbete ”Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” (…