Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

…pplever utvecklingsarbetet. – Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. Rapporten visar även att en av grundförutsättningarna är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Läs mer om studien >> Källa…

Samverkan

…förståelse av barnens/elevernas behov. Samverkan är viktig i en likvärdig skola, men extra viktig för elever med funktionsnedsättning, som utöver kontakter med skolans personal ofta har kontakt med både vård och socialtjänst. En viktig framgångsfaktor är effektiv samverkan där alla berörda drar fördel av varandras skilda kompetenser och ser till helheten. Elevhälsan ska vara tillgänglig samt erbjuda stöd för de som behöver det och utveckla samver…

Samverkan kring personer med ADHD måste öka

…orskare gjort en sammanställning av nuvarande forskningsläge rörande ADHD. Skolan och samhället i stort blivit alltmer krävande. Människor i alla åldrar översvämmas av intryck och ställs inför en mängd valmöjligheter och beslut. Detta gör att konsekvenserna och följderna av att ha ADHD har blivit mer märkbara än tidigare. Möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD är i dag bättre än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de bo…

Lokalföreningarna träffades i Borlänge

…om Attentions projekt Egen styrka, Attention Fri, Vägar till jobb och Min skola. Under söndagen hölls gruppdiskussioner om hur Attention kan bli bättre på att nå ut till ungdomar och hur vi kan få fler medlemmar att bli aktiva inom lokalföreningarna. Men i vanlig ordning så pågick en stor del av erfarenhetsutbytet mellan seminarierna över en kopp kaffe eller kring middagsbordet. – Det är så givande att vara här. Man får så mycket energi så man or…

Studie: Inget samband mellan ADHD-medicinering och missbruk

…1995. – Som distriktsläkare har jag sett hur ungdomar med enorma problem i skola och vardag har blivit hjälpta av läkemedlen. Samtidigt har jag mött en rädsla hos föräldrar att läkemedelsbehandlingen skulle kunna försätta deras barn i ett missbruk, säger Kristina Sundquist, distriktsläkare och professor vid Lunds universitet. Resultatet från studien visar dock att det inte finns någon sådan risk. – Vi kunde inte se någon skillnad mellan de som fåt…

SBU listar forskningsområden inom ADHD

…deltagare som bestod av personer med ADHD, närstående personal inom vård, skola och kriminaltjänst. De arbetade sedan tillsammans fram en tio-i-topp-lista på de viktigaste kunskapsluckorna kring behandlingsmetoder vid ADHD. För att komma ner till de slutliga 10 gjorde deltagarna först en egen rakning. Därefter samlades man vid en workshop för att diskutera sig fram till den slutliga listan. Läs mer om SBU och pilotprojektet >> SBU arbetar med att…

Träffa oss på Skolforum

…Idag och imorgon befinner sig Attentions projekt Min Skola och Attention Utbildning på Skolforum i Älvsjö. Utställningen vänder sig främst till lärare och pedagoger inom skolväsendet. Kom gärna förbi Attentions monter A08:34, där vi bland annat delar ut barnanpassat material och svarar på frågor om NPF.  …

Mamma Bente

…Mamma Bente I filmen ”Mamman & Den hotade skolan” får vi träffa mamman Bente som lyckats få in sin dotter på en skola som ger henne det stöd hon behöver. Det är något Bente är lycklig för varje dag eftersom hon inser att detta är långt ifrån en självklarhet i andra familjer. När skolan så en dag hotas på grund av politiska beslut rycks mattan undan helt för familjen….

Färsk undersökning visar: Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF

En färsk undersökning från Karolinska Institutet visar att kunskapen bland skolpersonal om NPF är skrämmande låg. Endast 1,6 % uppger att de har tillräckliga kunskaper. – Det är skrämmande att lärarna måste arbeta med de här eleverna utan att de kan tillräckligt mycket om funktionsnedsättningarna . De måste få rätt verktyg för att bättre förstå och hjälpa den här gruppen som är väldigt utsatt, säger Steve Berggren, psykolog och forskare vid enhe…

FN kritiserar situationen för barn med funktionsnedsättningar

…Alla barn måste ha samma möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i skolan. I rapporten påpekas också att kunskaper om funktionsnedsättningar måste finnas med i lärar- och rektorsutbildningar, för att skolan redan på ett tidigt stadium ska kunna uppmärksamma och tillfredsställa särskilda behov hos barn. – Vi utgår från att regeringen tar FN:s uppmaningar på allvar och ser fram emot att ta del av dess förslag när det gäller förbättringar för…

Lärarna måste undervisa lättförståeligt

…kriminering. Läs mer på www.lararnasnyheter.se >> Attention har under 2014 tagit fram en skolplattform med förslag på hur vi kan skapa en skola som fungerar för alla. Bläddra i den här >>…

Inlägg till tidningen Oberoende

…fterfrågar, där personer med ADHD får allt stöd de behöver existerar inte. Skolan ser ut som den gör, precis som alla andra delar av samhället som dessa grupper kommer i kontakt med. Elever med ADHD kan inte välja om de ska ha nedsättningen eller inte. De tvingas förhålla sig till den omgivning som de lever i och anpassa sig till rådande samhälle. Vi som förbund konstaterar att om elever med ADHD ska klara den skola som finns idag kan läkemedelsbe…

ARTIKEL: Vad är en SIP?

…SIP om de ser att brukaren har behov av samordning. Andra verksamheter som skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedling m fl. kan ta initiativ till SIP och bör vara med när en SIP upprättas om brukaren vill det. Vad hoppas ni att arbetet med SIP kommer att innebära för föräldrar till barn med NPF? – Vi hoppas att SIP ska leda till att t.ex. föräldrarna till barn med NPF ska få mer samordnad hjälp. Att verksamheterna planerar sitt arbete ihop och att…

Skolor får kritik för frånvarande elever

…å långvarig frånvaro. – Det är förödande för eleverna. Klarar du inte grundskolan, och sedan inte gymnasiet, blir det mycket svårt att återhämta sig, säger hon. Lena Häägg är mycket kritisk till att kunskapen är så låg om elever som är borta från skolan. – Vi tror till exempel att det är lika många pojkar som flickor, och att drygt hälften har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men inte ens det vet vi säkert och det är e…

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

…ionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor och vi vill därför framföra följande…