Sökresultat

Hittade 74 sidor med sökordet "forskning"

Intressepolitiskt program

…npassning Skola för alla Arbete och försörjning Inflytande och delaktighet Forskning och utveckling Fritid och kultur Intressepolitiskt program I vårt intressepolitiska program sammanfattar vi våra viktigaste frågor och beskriver hur vi vill underlätta tillvaron och öka förståelsen för våra medlemmar. Våra tio huvudområden Mänskliga rättigheter Leva med NPF Stöd och behandling Tidiga insatser Hjälpmedel och anpassning Skola för alla Arbete och för…

Pris till Christopher Gillberg för banbrytande AST-forskning

…derbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för hans banbrytande forskning om autism. Forskningen har i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumtillstånd (AST). – På 1970-talet var Autism ett föga uppmärksammat problem som ansågs mycket sällsynt. I Göteborg visade vi redan i början av 1980-talet att autism var ganska vanligt; idag talar man om att drygt en procent av alla barn har den typ…

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

…ar utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Genom de senaste årens forskning framkommer bilden att NPF kan vara en möjlig förklaring till de sociala, ekonomiska och hälsomässiga svårigheter som många invånare i Sverige har och som är särskilt utmärkande för den grupp barn och unga som utredningens förslag berör. Attention menar att barn och unga med NPF utgör en betydande andel av de barn och ungdomar som blir omhändertagna och ger nedan e…

Remissvar på delbetänkandet ”Patientlag” (SOU 2013:2)

…en patientgrupp som är relativt ”ny” för hälso- och sjukvården. I takt med forskningens framsteg blir också bilden tydligare av hur stor denna patientgrupp är och i vilken omfattning försämrade levandsvillkor beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En nyligen publicerad registergenomgång på Sahlgrenska visade exempelvis att diagnosen adhd är gravt underdiagnosticerad inom öppenpsykiatrin, som ändå bör vara den verksamhet inom sjukvården…

Stöd forskningen kring neuropsykiatri

…Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen. Stöd Barnforskningen! Då bidrar Du till att vi kan hjälpa fler barn till ett friskt och bra liv. Plusgiro 90 00 14-2. Läs gärna mer på Barnforskningens hemsida…

Attention svarar på remiss om unga lagöverträdare

…av barn som är placerade på Statens Institutionsstyrelse (SiS) har NPF och forskning visar att 25–40 procent av vuxna som söker vård för sitt missbruk har ADHD. Ungdomar med dessa funktionsnedsättningar är sannolikt mycket vanligt förekommande bland unga lagöverträdare. Ta del av hela remissvaret här >> Ta också del av Matilda Strandbergs examensarbete ”Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” (…

Internationellt samarbete

…om ADHD i samhället. Informationen ska vara av hög kvalitet och baseras på forskning och evidensbaserade metoder. Det ingår också i planerna att rikta sig till politiker och opinionsbildare för att få fram europeiska riktlinjer och vårdprogram. januari 2010 fick Attention möjlighet att göra en s.k. kontaktresa till Sri Lanka. Besöket avrapporterades i en bilaga i medlemstidningen. Arbetet har därefter fortsatt i ett projekt som pågår 2011-2014. –…

Arbetsgrupper

…som är kopplade till TS-diagnosen. En viktig uppgift är att bevaka adekvat forskning och de framsteg som görs när det gäller stöd och behandling. Dessutom vill gruppen minska fördomarna och sprida information om denna många gånger missförstådda diagnos. Kontaktpersoner Arbetsgruppen Tourette Maria Christensson-Fröman – grundskolelärare och förälder Maria Thysell Henrik Pelling – psykiater Najah Khalifa – barnneurolog Eva Videnberg – behandlare Eri…

Annonser tidning och webb

…kesverksamma inom området Målsättning: Att ta upp det som är aktuellt inom forskning, psykiatri, socialtjänst, skolor, kriminalvård, arbetsliv, hjälpmedelsområdet, vardag och familjeliv. Teman och utgivning 2020 Nummer 1: Relationer, 21 februari Nummer 2: Små barn, 29 maj Nummer 3: Trots, 18 september Nummer 4: Äldre, 20 november Annonspriser 1/1-sida 180×256 mm- 14 900 kr 1/2-sida 180×125 mm- 7 900 kr 1/4-sida 88×125 mm- 4 200 kr 1/8-sida 88×60 m…

Attention lanserar ny sajt med fokus på alla barns rätt till en meningsfull fritid

…ritid.attention.se Här samlas inspirerande goda exempel, argument, aktuell forskning och kunskap om hur man kan arbeta för att minska ungas utanförskap. Sajten vänder sig framför allt till kommuner och föreningslivet, men också till individer och verksamheter som möter målgrupperna. Riksförbundet Attentions projekt Idrott för alla står bakom sajten. Under tre år har projektet arbetat för att barn och ungdomar med NPF (som ADHD, Asperger och ASD) i…

Attention och Familjelyftet ställde ut på Socionomdagarna

…r Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet. Utöver Attentions faktiska närvaro så blev Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention omnämnd av SBU och Fortes under deras föreläsning om ”Prioriteringar för forskning om Socialtjänsten”. Sandberg utgjorde en del av den arbetsgrupp som hade en aktiv roll i SBU och Fortes undersökning och i framtagandet av en lista med de tio mest angelägna forskningsfrågorna i Socialtjänsten.  …

Ny enkätundersökning från Trots Allt!-projektet

…medan 36% upplevde att de inte fått det. Även när det gäller skolan, så finns det en hel del att önska för de här barnen. Endast 12% av föräldrarna tycker att skolan har kunskap och ger rätt typ av stöd och anpassningar. Attentions förslag på förändringar Öka kunskapen om trots genom forskning och metodutveckling. Utbilda personal som möter familjerna i sin profession. Erbjud stöd i föräldraskapet genomutbildning och möjlighet till erfarenhetsutb…

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

…och flera andra organisationer skickat in en begäran om möte med utbildningsminister Anna Ekström (S) och Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S). Skrivelsen i sin helhet…

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

…l vi uppmärksamma Attentions arbete om flickor och kvinnor med NPF. Dagens forskning, diagnoskriterier och behandling utgår från pojkar och män. Detta gör att flickors autism eller ADHD är ofta svårare att upptäcka för att deras beteende inte riktigt stämmer med den allmänt rådande bilden av ADHD och autism. – Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen, säger Anki Sand…

Enkätstudie: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

…gör på samma sätt. Stort tack för att du tar dig tid att bidra till viktig forskning. Ditt bidrag är mycket uppskattat. Sprid gärna vidare detta till personer i din närhet. Även dem utan diagnoser som också är värdefulla i undersökningen. Som Studie-ID fyller du i ett X . Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Barn 10-14 år kan vid behov ta hjälp av vårdnadshavare för ifyllande av enkäten. Dina svar kodas och registreras helt anonymt, inga pers…