Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det betyder att alla beslut som fattas på årsmötet ska verkställas av styrelsen under det kommande verksamhetsåret. Stadgarna anger när årsmötet ska hållas och hur långt i förväg kallelse ska skickas ut.

 • Enligt normalstadgan ska årsmötet hållas senast den 31 mars och kallelsen ska skickas ut minst en månad i förväg.
 • Motioner ska vara styrelsen tillhanda före december månads utgång.
 • Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över eventuella motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar.
 • Om inga begränsningar anges i stadgan är alla medlemmar röstberättigade vid årsmötet.
 • Som ledamot i styrelsen har man inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, vid val av ny styrelse, valberedning eller revisor.

Årsmöteshandlingar – vad ska skickas in till Riks?

Efter genomfört årsmöte så ska kopior på handlingarna nedan skickas in innan den 30/4. Skicka helst era handlingar digitalt till info@attention.se eller annars postalt till Riksförbundet Attention, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm.

 • Årsmötesprotokoll, signerat av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare
 • Verksamhetsberättelse, signerad av ordinarie ledamöter
 • Revisionsberättelse, signerad
 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Protokoll konstituerande styrelsemöte, signerat av ordförande, sekreterare samt justerare

Elektronisk signering

För att underlätta ert arbete med att få in alla signaturer på en del av handlingarna rekommenderar vi elektronisk signering. Ebox är en enkel tjänst som inte kräver något konto utan ni loggar bara in med ert bank id.
Logga in HÄR och ladda upp era dokument

Dagordning för ordinarie årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd (se ordlista vanliga sammanträdesord)
 2. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av styrelse; ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av minst två ledamöter till valberedning
 16. Övriga val

Konstituerande möte

Direkt efter årsmötet håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte där man väljer vice ordförande, kassör, sekreterare och firmatecknare. Man kan också vid detta tillfälle fördela arbetsuppgifter till övriga ledamöter.

Tips! Passa på att igenom Attentions etiska riktlinjer och/eller egna policydokument. Kanske är det flera nya som behöver få information eller behöver de som varit med länge kanske fräscha upp sina kunskaper.