Med effektiv kommunikation och information kan vi påverka beslutsfattare och andra nyckelgrupper i samhället och skapa förståelse för våra krav och behov.

Vi kan också öka möjligheterna att hålla samman, ge kunskap, stöd och hjälp till varandra inom förbundet.

Effektiv kommunikation och information är:

 • Enkel och rak
 • Ärlig och öppen
 • Faktabaserad
 • Aktuell
 • Överskådlig
 • Koncentrerad
 • Konkret
 • Professionellt utformad
 • Tydlig vad gäller karaktär och form

Nyckelord

 • Genomtänkt strategi
 • Tydliga budskap
 • Bra aktiviteter
 • Tillräckliga resurser
 • Gott samarbete
 • Rätt allianser
 • Uthållighet

Informationskanaler

 • Webb-information
 • Medlemstidning
 • Trycksaker
 • Faktablad
 • Fördjupningsmaterial
 • Presentationsmaterial
 • Nyhetsbrev
 • Kompendier
 • Pressinformation
 • Informationsmöten
 • Torgmöten
 • Lobbying
 • Studiecirklar

Lägg ut foldrar m m

Se till att förbundets och/eller föreningens informationsmaterial finns tillgänglig på platser där många människor rör sig, till exempel:

 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Anslagstavlor
 • Arbetsförmedling
 • Försäkringskassan
 • Bibliotek
 • BUP-mottagningar och andra vårdenheter
 • Kyrkan
 • Skolor/förskolor
 • Socialkontor

Slagkraftiga budskap ska vara:

 • Engagerande
 • Lätta att förstå
 • Aktiva
 • Framåtsyftande
 • Koncentrerade

Goda talare

 • Är engagerade
 • Använder egna exempel, gärna bilder
 • Talar varierat och betonar det viktigaste
 • Talar i lagom tempo, inte för fort
 • Vill ta plats och synas
 • Har inlevelseförmåga, knyter an till deltagarna
 • Har behaglig och inlevelsefull röst

Att väcka intresse

 • Analysera vad media är intresserad av
 • Koncentrera till det väsentliga
 • Konkreta exempel väcker intresse
 • Kom ihåg illustrationer
 • Håll pressträffar ute i verksamheten
 • Ha med någon som vet vad saken gäller
 • Våga vara lite djärv i kommentarerna

Kommunikationsfällor

 • Informationen utgår bara från avsändaren
 • Mottagarens intresse förbises, ingen dialog
 • Lyssnar inte
 • Oklarheter när det gäller avsändaren, budskapet och/eller kraven
 • För krångligt språk
 • Oengagerat framförande/utformning
 • Osakligt
 • Abstrakt, ingen verklighetsförankring
 • För omfattande